Лични алати
Пријави се

Дизајн на телекомуникациски мрежи

Предмет: Дизајн на телекомуникациски мрежи

Код: 3ФЕИТ10006

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Тони Јаневски

Цели на предметната програма (компетенции): Анализа на телекомуникациски сообраќај: мобилен сообраќај, Интернет сообраќај, хетероген сообраќај. Моделирање на телекомуникациски мрежи. Моделирање на протоколи, апликации и сервиси во телекомуникациски мрежи. Топологии на телекомуникациски мрежи. Контрола на протокот и рутирање. Контрола на пристапот и распределба на ресурсите во пристапни мрежи и скелетни мрежи. Перформанси на мрежните јазли (рутери, комутатори) и на техниките за пристап до мрежата. Дизајн на телеком операторски мрежи. Дизајн на безжични мобилни мрежи со дадени перформанси (WLAN, 3G, 4G, 5G). Дизајн на мрежи за Интернет сервиси во реално време. Техники за подобрување на квалитет на сервисот. Анализа на квалитет на сервисот (QoS) во телекомуникациски мрежи.

Содржина на предметната програма: Анализа на телекомуникациски сообраќај: мобилен сообраќај, Интернет со¬обраќај, хетероген сообраќај. Моделирање на телекомуникациски мрежи. Моделирање на протоколи, апликации и сервиси во телекомуникациски мрежи. Топологии на телекомуникациски мрежи. Контрола на протокот и рутирање. Контрола на пристапот и распределба на ресурсите во пристапни мрежи и скелетни мрежи. Перформанси на мрежните јазли (рутери, комутатори) и на техниките за пристап до мрежата. Дизајн на телеком операторски мрежи. Дизајн на безжични мобилни мрежи со дадени перформанси (WLAN, 3G, 4G, 5G). Дизајн на мрежи за Интернет сервиси во реално време. Техники за подобрување на квалитет на сервисот. Анализа на квалитет на сервисот (QoS) во телекомуникациски мрежи.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Toni Janevski

Internet Technologies for Fixed and Mobile Networks

Artech House, USA

2015

2

Leonhard Korowajczuk

LTE, WiMAX and WLAN Network Design, Optimization and Performance Analysis

Wiley

2011

3

Chris Hellberg, Dylan Greene, Truman Boyes

Broadband Network Architectures – Designing and Deploying Triple-Play Services

Prentice Hall

2007