Лични алати
Пријави се

Дизајн и имплементација на телекомуникациски услуги

Предмет: Дизајн и имплементација на телекомуникациски услуги

Код: 3ФЕИТ10005

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Вон. проф. д-р Марко Порјазоски

Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со најновите методи и технологии за развој и имплементација на телекомуникацики услуги и апликации.

Содржина на предметната програма: Процес на дизајн на телекомуникациски услуги. Градбени блокови на телекомуникациска услуга: мрежна инфраструктура, системски услуги, оперативна поддршка. Напредни технологии за развој на ИКТ решенија. Импликации од воведувањето на нови услуги: мрежни аспекти, системски аспекти, операциони аспекти. Од нарачка до воспоставување корисничка мрежа и услуги. Управување со мрежата и услугите. Стратегии за имплементација на услугата. Интеграција на услугата во телекомуникацискиот систем. Стартување на услуга. Повлекување, миграција и прекин на телекомуникациска услуга.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Sauming Pang

Successful Service Design for Telecommunications

Wiley

2009

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

/

Избрани научни трудови од списанија и конференции

/

 

2

Timo O. Korhonen, Antti Ainamo

Handbook of Product and Service Development in Communication and Information Technology

Kluwer Academic Press

2003