Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми II циклус (магистерски) Нови постдипломски студии - 2018/2019 Безжични системи, сервиси и апликации (БССА)

Безжични системи, сервиси и апликации (БССА)

Структура на студиската програма за втор циклус студии по Безжични системи, сервиси и апликации


Задолжителни предмети I семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Безжични и мобилни системи и сервиси

3+0+0+3

6

2.

Енергетски ефикасни безжични системи

3+0+0+3

6

3.

Модерни безжични комуникации

3+0+0+3

6

Изборни предмети I семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Изборен предмет 1

3+0+0+3

6

2.

Изборен предмет 2

3+0+0+3

6

Задолжителни предмети II семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Магистерска работа

0+0+0+20

20

Изборни предмети II семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Истражувачки проект од областа на безжични системи, сервиси и апликации

0+0+0+6

6

2.

Универзитетски изборен предмет

2+0+0+2

4

Изборни предмети на студиската програма за втор циклус студии Безжични системи, сервиси и апликации


Изборни предмети I семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Безжични мултимедиски мрежи

3+0+0+3

6

2.

Безжични системи од следна генерација: технологии, апликации и примена на машинско учење

3+0+0+3

6

3.

Дизајн и имплементација на телекомуникациски услуги

3+0+0+3

6

4.

Дизајн на телекомуникациски мрежи

3+0+0+3

6

5.

Интелигентни безжични инфраструктури: технологии и апликации

3+0+0+3

6

6.

Конвексна оптимизација со примена

3+0+0+3

6

7.

Кооперативни комуникации

3+0+0+3

6

8.

Менаџмент на мултимедиски мрежи и сервиси

3+0+0+3

6

9.

Наномрежи

3+0+0+3

6

10.

Напредни телекомуникациски мрежи

3+0+0+3

6

11.

Позиционирање и технологии за мобилност

3+0+0+3

6

12.

Примена на методи за оптимизација во безжичните комуникации

3+0+0+3

6

13.

Реконфигурабилни мрежи

3+0+0+3

6

14.

Симулација на телекомуникациски системи

3+0+0+3

6

15.

Следна генерација оптички мрежи

3+0+0+3

6

16.

Стандарди и регулатива за радиофреквенциски спектар

3+0+0+3

6

17.

Статистичко процесирање на сигналите и статистичко учење

3+0+0+3

6

18.

Телекомуникациски протоколен инженеринг

3+0+0+3

6

19.

Телесообраќаен инженеринг и мрежно планирање

3+0+0+3

6

20.

Теорија на информации

3+0+0+3

6

21.

Теорија на кодирање и сигурносни комуникации

3+0+0+3

6

22.

Техники на истражувањe во телекомуникациите

3+0+0+3

6

Изборни предмети II семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Истражувачки проект од областа на на безжични системи, сервиси и апликации

0+0+0+6

6

2.

Стратешко планирање за телеком и интернет иновации

2+0+0+2

4

3.

Универзитетски изборен предмет

2+0+0+2

4