Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми II циклус (магистерски) Нови постдипломски студии - 2018/2019 Автоматика, роботика и системско инженерство (АРСИ) Истражувачки проект од областа на автоматика, роботика и системско инженерство

Истражувачки проект од областа на автоматика, роботика и системско инженерство

Предмет: Истражувачки проект од областа на автоматика, роботика и системско инженерство

Код: 3ФЕИТ06

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 0+0+0+6

Наставници: Сите наставници кои можат да бидат ментори на студиската програма АРСИ

Цели на предметната програма (компетенции): Добивање знаење од областа на автоматика, роботика и системско инженерство и подготовка на студентот за вршење на истражувачка работа, како услов за изработка на магистерската работа. Исто така оспособување за независна истражувачка работа и развивање научна креативност.

Содржина на предметната програма: Методологија на научно-истражувачката и апликативната работа. Избор и проучување на релевантна литература за истражувањето. Поставување на предмет, методи и цели на истражувањето. Дефинирање на методите на истражување. Собирање и обработка на податоци. Поставување на експеримент. Поставување на симулациска или лабораториска околина. Подготовка на тези за пријава на магистерска работа.