Лични алати
Пријави се

6 - Автоматика, роботика и системско инженерство (6-АРСИ)

MK_flag.png UK_flag.png

Студиска програма: 6-Автоматика, роботика и системско инженерство (6-АРСИ)

Траење: 1 година

Број на ЕКТС кредити: 60 ЕКТС

Услови за запишување: Завршен прв циклус студии (академски) на сродни студиски програми во земјата и во странство.

Академски назив: Магистер по електротехника и информациски технологии од областа автоматика, роботика и системско инженерство

Вториот циклус студии Автоматика, роботика и системско инженерство има за цел да едуцира експерти кои ќе можат да ја понесат техничката и економската одговорност на проектирање, развој користење и одржување на комплексни роботски и интелигентни системи во нашето општество.

Оваа програма нуди опсег на области од процесната индустрија, роботиката и компјутерското инженерство. Исто така, дава одлична подготовка за оние кои сакаат својот работен ангажман да го посветат на апликации во научно-истражувачка работа во некоја институција од ваков вид.

Програмата е наменета за студенти со соодветен степен на квалификации, кои сакаат да ги зголемат своите можности за вработување во компании кои се бават со проектирање и имплементирање на управувачки системи, реализирани софтверски или хардверски, студенти кои тежнеат да се здобијат со продлабочено теориско знаење и квалификации потребни за успешно проучување и работење со модерни и напреднати техники на управување и водење на комплексни системи, вработени во фирми кои применуваат разни видови на управувачки системи, а кои имаат потреба од формални квалификациии и сакаат да го прошират своето знаење во најразлични полиња на примена на овие системи, инженери од индустријата, проектанти на управувачки системи, планери и менаџери во стопанството кои тежнеат кон продлабочено разбирање на сегашните, нови и модерни пристапи во компјутерското системско инженерство и имаат амбиција за примена на истите со цел да се постигне повисока автоматизација и поголем квалитет и профит.

По завршувањето на оваа студиска програма кандидатите ќе можат:

  • да имплементираат техники на управување и компјутерско инженерство во области од технички науки, медицина, менаџмент и друго
  • да применуваат техники на машинско учење при креирање на интелигентни системи и веб базирани апликации
  • да применуваат методите за обработка на говор и јазик
  • да развиваат нови области за примена и усовршување на постоечките
  • да покажат разбирање за теориските проблеми во моделирање, симулација, управување и водење на системи и процеси
  • да се здобијат со соодветна оспособеност за решавање на практични проблеми во сите домени на примена на автоматизацијата и компјутерското инженерство
  • да покажат знаење и оспособеност за следење на тековната состојба во истражувањата и вклучување и прилагодливост за тимска работа во актуелни интердисциплинарни области и специфични области.

Задолжителни предмети

Код

Предмет

Кредити

Неделен фонд на часови

Вкупен расположив фонд на време (часови)

Програмата нема задолжителни предмети

 

 

 

Изборен предмет 1

6

3+0+0+3

180

Изборен предмет 2

6

3+0+0+3

180

Изборен предмет 3

6

3+0+0+3

180

Изборен предмет 4

6

3+0+0+3

180

Изборен предмет 5

6

3+0+0+3

180

Вкупно

30

15+0+0+15

900

Изборни предмети

Код

Предмет

Кредити

Неделен фонд на часови

Вкупен расположив фонд на време (часови)

3ФЕИТ01016

Современи мехатронички системи

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ01010

Напредни ПЛУ интегрирани системи за автоматизација

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ01003

Вмрежени системи за управување и управување во реално време

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ01007

Компјутациона интелигенција

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ01012

ПИД управувачи: теорија, проектирање и нагодување

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ01013

Превклучувачки динамички системи

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ01004

Идентификација и естимација

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ01006

Интелигентно управување во современата роботика

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ01002

Вештачка интелигенција

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ01009

Мобилна роботика

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ01018

Управување со предвидување базирано на модел

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ01015

Проектирање на управувачки системи и изработка на техничка документација

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ01005

Индустриски Интернет на нештата

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ01011

Оптимално и робустно управување

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ01014

Применети дискретно-настански системи

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ02022

Специјални електрични машини и нивно управување

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ05026 Современи микроконтролери за проектирање вградливи системи 6 3+0+0+3 180

Задолжителни предмети

Код

Предмет

Кредити

Неделен фонд на часови

Вкупен расположив фонд на време (часови)

3ФЕИТ00

Магистерска работа

20

0+0+0+20

600

Изборни предмети

3ФЕИТ06

Истражувачки проект од областа на автоматиката, роботиката и системското инженерство

6

0+0+0+6

180

Универзитетски изборен предмет

4

2+0+0+2

120

Вкупно

30

2+0+0+28

900