Лични алати
Пријави се

Стратешко планирање за телеком и Интернет иновации

Предмет: Стратешко планирање за телеком и Интернет иновации

Код: ФЕИТ202

Број на ЕКТС кредити: 4 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 2+0+0+2

Наставник: проф. д-р Тони Јаневски

Содржина на предметната програма:

Конвергенција во телекомуникациите. Броадбанд стратегии и иновации. Развој на полиси. Улогата на стандардите. Менаџмент на иновации. Google модел, кориснички генерирани содржини. Apple iPhone модел. Мобилна и Интернет телефонија. Иновации во телевизијата (IPTV апликации). "Killer" сервиси/апликации. Мрежна неутралност, спектрална неутралност. Управување и регулирање на Интернет.

Литература:

  1. Robert Marcus, Collins Hemingway, The Fifth Wave: A Strategic Vision for Mobile Internet Innovation, Investment and Return, Robert Marcus, Collins Hemingway, 2012
  2. ITU, Telecommunication Development Sector, Regulatory & Market Environment - Regulating Broadband Prices, ITU Broadband Series, 2012
  3. ITU документи, ITU документи International Telecommunication Union – ITU
  4. IETF, IETF документи, Internet Engineering Task Force - IETF
  5. IEEE, IEEE списанија, IEEE