Лични алати
Пријави се

Иноваторство и трансфер на технологии

Предмет: Иноваторство и трансфер на технологии

Код: ФЕИТ201

Број на ЕКТС кредити: 4 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 2+0+0+2

Наставник: проф. д-р Влатко Стоилков (60%), проф. д-р Христина Спасевска (40%)

Содржина на предметната програма: Иновациски системи на национално и меѓународно ниво. Улогата на иноваторството за развојот на економијата. Иноваторски процеси. Инфраструктура за подршка на иноваторството. Активности во иноваторските процеси од идеја до финален производ. Активни чинители во иноваторските процеси. Научното истражување и иноваторството. Што претставува трансферот на технологии (ТТ). ТТ и неговото значење за иноваторството.  Активни учесници во процесот на ТТ. Универзитетот и ТТ. Улога на индустријата, компаниите и државните институции во процесот на ТТ. Јавно-приватно партнерство и ТТ.

Литература:

  1. Praveen Gupta, The Innovation Solution: Making Innovation More Pervasive, Predictable and Profitable
  2. Accelper Consulting, 2011
  3. Peter F. Drucker, Innovation and Entrepreneurship, Harper & Row 2006
  4. David B. Audretsch, Erik E. Lehmann, Albert N. Link and  Alexander Starnecker, Technology Transfer in a Global Economy Springer, 2012
  5. Praveen Gupta, Business Inovations in the 21st Century, Accelper Consulting 2007