Лични алати
Пријави се

Вмрежени системи за управување и управување во реално време

Предмет: Вмрежени системи за управување и управување во реално време

Код: ФЕИТ01004

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: проф. д-р Миле Станковски

Содржина на предметната програма: Повеќенивоовска организација на системите за управување и надгледување на постројките и процесите, интегрирани информациони системи на ниво на фабрика. Дистрибуирани компјутерски системи за работа во реално време: Мерење и моделирање на задоцнување во комуникациски мрежи. Управување во затворена јамка преку комуникациска мрежа. Проектирање и работа со повеќе нивоовски дистрибуирани системи.

Литература:

  1. Richard M. Murray, An Introduction to Networked Control Systems, California Institute of Technology, 2006.
  2. Fei-Yue Wang, Derong Liu, Networked Control Systems – Theory and Applications, Springer-Verlag, 2008.
  3. Xia, Fu, Liu, Analysis and Synthesis of Networked Control Systems, Springer-Verlag, 2011.