Лични алати
Пријави се

Вештачка интелигенција

Предмет: Вештачка интелигенција

Код: ФЕИТ01002

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Проф. Д-р Елизабета Лазаревска

Содржина на предметната програма: Вовед во интелигентните системи, решавање на проблеми, знаење и размислување, планирање, несигурно знаење и размислување, учење, комуницирање, разбирање и дејствување, машинско учење, вештачки невронски мрежи, интелигентни агенти, јазиците на вештачката интелигенција, хибридни интелигентни системи.

Литература:

  1. Michael Negnevitsky, Artificial Intelligence – A Guide to Intelligent Systems, Addison Wesley, 2011.
  2. M.Tim Jones, Artificial Intelligence-A System Approach, Jones and Bartlett, 2009.
  3. Стјуарт Расел, Питер Норвиг, Вештачка интелигенција – Современ приод, Превод на македонски јазик – проект* на Владата на РМ, 2010.

*) Насловите се дел од владиниот проект за „Превод на 500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на врвните и најреномираните универзитети во САД и Англија, а од областа на правото во Франција и Германија”.