Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми II циклус (магистерски) МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ НА ФЕИТ 2013-2018 06-Автоматика, роботика и системско инженерство (06-АРСИ) Проектирање управувачки системи и изработка техничка документација

Проектирање управувачки системи и изработка техничка документација

Предмет: Проектирање управувачки системи и изработка техничка документација

Код: ФЕИТ01014

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Содржина на предметната програма: Вовед: основни поими и дефиниции. Разработка на проблемот на проектирање и дефинирање на барањата на перформансите на управувачкиот систем. Проектирање на дигитални управувачки системи. Софтверски алатки за проек­ти­рање. Проектирање на комплексни индустриски управувачки системи.   Хардверска реализација на управувачи  и тестирање на перформансите. Изработка на техничка документација: барања на современата техничка документација, основни карактеристики на документацијата; поделба на документацијата според намената (проекта задача, идејно решение, идеен проект, инвестициски елаборат, главен проект, главен проект за реализација, документација за одржување).  Стандарди и прописи за изработка на техничка документација.

Литература:

  1. Jorgen Sommer, Electrical Documentation According To Standards, PC SCHEMATIC A/S, 2011.
  2. -, Autocad Electrical 2013 User Guide, Autodesk, 2013.
  3. Ivan Gašparac, Mario Vražić, Projektiranje i automatizacija industrijskih postrojenja, Fakultet elektrotehnike i racunarstva- Zagreb, 2012.