Лични алати
Пријави се

Применети дискретно-настански системи

Предмет: Применети дискретно-настански системи

Код: ФЕИТ01011

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р. Јован Стефановски

Содржина на предметната програма: Вовед: концепт на настан и поим за дискретно-настански систем (ДНС) и нивен однос со континуалните системи. Состојба на ДНС. Основи на теоријата на графови и методи за одредување на оптимална патека. Конечни автомати и јазици. Равенка и дијаграм на промена на состојбата на системот. Моделирање и симулација на дискретно-настански системи. Статички, динамички и обоени Петри мрежи. Основи на макс-плус алгебра. Стринг алгебра и матричен опис на ДНС. Анализа на ДНС (набљудливост, стабилност, конфликти и застој). Синтеза на ДНС и поим на повратна врска. Управливост и методи на управување и проектирање на надгледувач (супервајзорски управувач). Примена на теоријата на ДНС за моделирање, анализа и проектирање на сообраќајни системи, автомати¬зирани складишта, автоматски производствени линии, комуни¬кациски системи, компјутерски мрежи... Примена на софтверски алатки за анализа и проектирање на дискретно настански системи.

Литература:

  1. Christos Cassandras, Stephane Lafortune, “Introduction to Discrete Event Systems”, Springer Science + Bussines Media, LLC, 2008.
  2. B. Hruz, M. C. Zhou, “Modelling and Control of Discrete-event Dynamic Systems with Petri Nets and Other Tools”, Springer-Verlag London Limited, 2007.
  3. R. David, H. Alla, “Discrete, Continuous and Hybrid Petri-Nets”, Springer Verlag Berlin Heidelberg, 2005
  4. Naiqi Wu, MengChu Zhou, “System Modeling and Control with Resource-Oriented Petri Nets”, CRC Press Taylor&Francis Group, 2012.
  5. Peter J. Haas, “Stochastic Petri nets: modelling, stability, simulation”, Springer-Verlag New York, Inc., 2002.
  6. F. Baccelli, G. Cohen, G.J. Olsder, J.P. Quadrat, “Synchronization and Linearity: An Algebra for Discrete Event Systems”, MIT Press, 1995.