Лични алати
Пријави се

ПИД управувачи: теорија, проектирање и нагодување

Предмет: ПИД управувачи: теорија, проектирање и нагодување

Код: ФЕИТ01015

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Содржина на предметната програма: Модели на процесите, ПИД Управување: Запознавање со ПИД упраување, Основни и напредни алгоритми за ПИД. Модификации на алгоритмите за пид со додавање на reset windup. Методи за проектирање на ПИД управувачи. Основни и напредни методи за нагодување на ПИД управувачи. Методи за автоматско нагодување и параметрирање на управувачите.

Литература:

  1. Karl J. Astrom, T. Hagglund, “PID Controllers: Theory, Design and Tuning”, ISA, 1994