Лични алати
Пријави се

Мобилна роботика

Предмет: Мобилна роботика

Код: ФЕИТ01009

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Проф. Д-р Елизабета Лазаревска

Содржина на предметната програма: Вовед: историски развој, класификација, примена и примери на мобилни роботи. Движење (локомоција) на мобилните роботи: роботи со тркала и ножни роботи, погонски конфирурации и актуатори, математички модели на кинематиката и динамиката на мобилните роботи. Сензори за мобилни роботи: класификација, невизуелни и визуелни сензори. Навигациски системи за мобилни роботи: класификација навигациските системи, одредување на брзината, позицијата и ориентацијата на мобилните роботи врз основа на сензорските информации, фузија на информациите од различни сензори и примена на Калманови филтри. Системи на водење и навигација на мобилните роботи: структура и алгоритми на системите на водење и навигација на мобилните роботи, алгоритми за избегнување на препреки, пребару¬вање на непознат простор, генерирање карта на просторот и планирање на траекторијата на мобилните роботи. Мобилни роботи – летала и подводни мобилни роботи. Повеќероботски системи.

Литература:

  1. Roland Siegwart, “Introduction to Autonomous Mobile Robots”, MIT Press, 2004.
  2. Robin R. Murphy, “Introduction to AI Robotics”, MIT Press, 2000.
  3. Gerald Cook, “Mobile Robots-Navigation, Control and Remote Sensing”, John Wiley & Sons, Inc., 2011.
  4. Velagić Jasmin, „Mobilna robotika”, Štamparija Fojnica, 2012.
  5. Farbod Fahimi, ”Autonomous Robots- Modeling, Path Planning, and Contro”, Springer , 2009.
  6. Kenzo Nonami, Farid Kendoul, Satoshi Suzuki, Wei Wang, Daisuke Nakazawa, “Autonomous Flying Robots”, Springer, 2010.