Лични алати
Пријави се

Хиерархиски ПЛУ интегрирани системи за автоматизација

Предмет: Хиерархиски ПЛУ интегрирани системи за автоматизација

Код: ФЕИТ01019

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Проф. Д-р Миле Станковски

Содржина на предметната програма: Програмабилни логички управувачи како дел од дистрибуираните и хиерархиските управувачки системи. Протоколи за комуникација помеѓу ПЛУ-а од ист и различен производител. Стандарди за интероперабилност. Методи за пристап и менување на меморијата на ПЛУ за време на работа и сл. Програми за интерграција на системи кои се управување од ПЛУ – SIEMENS PCS7, WONDERWARE, YOKOGAWA CENTUM VP, FACTORY TALK и сл.

Литература:

  1. L. A. Bryan, E. A.  Bryan, Programmable Controllers: Theory and Implementation, Industrial Text Company, 1997.
  2. E.A. Parr,Programmable Controllers An engineer’s guide, Newnes, 2003.
  3. Robert Lewis, Modeling control Systems Using IEC 61499, The Institution of Engineering and Technology, 2001.