Лични алати
Пријави се

Интелигентно управување во современата робтика

Предмет: Интелигентно управување во современата робтика

Код: ФЕИТ01006

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Проф. Д-р Елизабета Лазаревска

Содржина на предметната програма: Вовед. Примена на невронските мрежи во роботиката. Фази логика во роботика. Генетски алгоритми во роботиката. Фази-невронски приод во роботика. Хибридни генетски алгоритми. Синтеза на алгоритми за интелигентно управување на роботи. Примери за примена на интелигентно управување во роботиката.

Литература:

  1. Dikai Liu et all., Design and Control of Intelligent Robotic Systems (Studies in Computational Intelligence), Springer, 2010.
  2. D. Katic, M. Vukobratovic, Intelligent Control of Robotic Systems, Springer, 2003.
  3. Robin R. Murphy, An Introduction to AI Robotics (Intelligent Robotics and Autonomous Agents), The MIT Press, 2000.