Лични алати
Пријави се

Идентификација и естимација

Предмет: Идентификација и естимација

Код: ФЕИТ01005

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник:

Содржина на предметната програма: Математички модели на линеарни динамички системи и стохастички сигнали, непараметарски модели на континуални системи во фреквентен домен, непараметарски модели на континуални и дискретни системи со корелациона анализа, параметарски модели на континуални и дискретни системи, идентификација на повеќевеличински системи, идентификација на нелинеарни системи, програмски пакети за идентификација, примена.

Литература:

  1. Rolf Isermann, Marco Munchhof, Identification of Dynamic Systems: An Introduction with Applications, 2011.
  2. Ljung Lennart, Systems Identification, Theory of the Users, Prentice-Hall, 1999.