Лични алати
Пријави се

Автоматизација на згради

Предмет: Автоматизација на згради

Код: ФЕИТ01015

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Проф. Д-р Миле Станковски


Содржина на предметната програма: Вовед во интелигентни системи за управување со интелигентни згради. Системи за управување со згради. Потсистем за управување со греење и ладење. Подсистем за управување со осветлување. Потсистеми за управување со контрола на пристап и видео надзор. Потсистем за заштита од пожар. Сензори и извршни елементи кои се користат во автоматизацијата на згради .Централна управувачка станица на системите за автоматизација на згради. Принципи на управување со енергијата во интелигентните згради. Вмрежување на системите за автоматизација на згради. Користење на обновливи извори на енергија за зголемување на ефикасноста при автоматизација на згради.

Литература:

  1. CIBSE, CIBSE Guide H: Building Control Systems, Butterworth-Heinemann, 2000.
  2. By Barney L. Capehart, Lynne C. Capehart, Web Based Energy Information And Control Systems: Case Studies And Applications. The Fairmont Press, Inc., 2005.
  3. G. J. Levermore, Building Energy Management Systems, Taylor & Francis , 2000.
  4. Richard R. Janis, William K. Y. Tao, Mechanical and electrical systems in buildings, PEARSON, 2008.