Лични алати
Пријави се

Филмско и електронско снимање

Предмет: Филмско и електронско снимање

Код: ФЕИТ00026

Број на ЕКТС кредити: 8 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: проф. Апостол Трпески, вон. проф. м-р Горан Трпчевски

Содржина на предметната програма: Уметнички предмет по филмско и електронско снимање т.е. визуелизирање на филмска (аналогна) и електронска (дигитална) слика и обликување на светлото. Увид во интересите и истражувањата на студентите во нивните подрачја на интерес. Лоцирање на можен снимателски интерес и разгледување на уметничките искуства во тој контекст. Вовед во напредното современо снимателство и неговите елементи. Креативните процеси во формирањето на уметничката идеја и реализација. Знаењето, умешноста и вештините се потврдуваат низ истражувањата и работилниците од областа на филмската и електронската техника. Осветлителските принципи и примена на адекватна техника и современа технологија. Менторски тип на настава.

Литература:

 1. Апостол Трпески, “Филмска и ТВ камера 1: Oснови на снимателската техника”, ФДУ и Универзитет „Св. Кирил и Методиј”, Скопје, 2000
 2. Енес Миџиќ, “О слици покретних слика”, Ареаграфика, Загреб, 2004
 3. Енес Миџиќ , “Филмска кинематографија”, Ареаграфика, Загреб, 2009
 4. Никола Танхофер, “Филмска фотографија”, Филмотека 16, Загреб, 1980
 5. Никола Танхофер, “О боји на филму и сродним медијима”, Академија драмске умјетности: Нови Либер, Загреб, 2000
 6. Енес Миџиќ, “Говор око камере”, Хрватски филмски савез, Загреб, 2006
 7. B. Fitt i J. Thornley, “Lighting Technology”, Focal Press, 1997
 8. Frank E. Beaver, “Dictionary of film terms”, University of Michigan, Twayn Publichers, NY
 9. David Samuelson, “„Hands-On“ Manual for cinematographers”, Focal Press
 10. American Cinematographer Manual”, The ASC Press, Hollywood, CA, 9th edition
 11. American Cinematographer Video Manual”, The ASC Press, Hollywood, CA, 3rd Edition