Лични алати
Пријави се

Примена на енергетската електроника

Предмет: Примена на енергетската електроника

Код: ФЕИТ05014

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Методија Kамиловски

Содржина на предметната програма: Преглед на примената на системите на енергетската електроника: Непрекинати извори за напојување. Вовед во драјверите за електрични мотори. Драјвери за dc мотори. Еквивалентна шема на dc мотор. Dc серво драјвери. Електронски конвертори на моќност. Управување на серво драјвери. Dc драјвери за промена на брзината. Драјвер за индукционен мотор. Основен принцип на работа на индукционен мотор. Кочење на индукционен мотор. Класификација на конвертори со варијација на фреквенцијата. Други примени на енергетската електроника. Уреди за загревање и ладење. Електрично заварување. HVDC трансмисија. Var компензација. Инретконекција на хидро и ветрогенератори. Оптимизација на врските кај системите од енергетската електроника. EMI проблеми. Дисторзии кај напонот за напојување. Оптимизација на врските кај системите од енергетската електроника.

Литература:

  1. Mohan N., Undeland T, Robbins W., ”Power Electronics - Converters, Applications and Design, 3-rd Ed., Wiley, 2007
  2. B. K. Bose, “Modern Power Electronics and AC Drives”, Prcntice-Hall, Inc., 2002
  3. Ewald F. Fuchs, Mohammad A.S. Masoum, “Power Conversion of Renewable Energy Systems”, Springer, 2011