Лични алати
Пријави се

Преобразувачи со прелевање електричен полнеж

Предмет: Преобразувачи со прелевање електричен полнеж

Код: ФЕИТ05013

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Проф. Јосиф Ќосев

Содржина на предметната програма: Oбласти на примена на П2ЕП; Oсновни појави кај прелевањето полнеж; Преглед на видовите П2ЕП преобразувачи; Историски развој; П2ЕП од еднонасочен во еднонасочен напон; П2ЕП за наизменични напони; Пристапи кон анализата и дизајнот на П2ЕП; Примена на П2ЕП во интегрираните кола.

Литература:

  1. Feng Pang, Tapan Samaddar, “Charge Pump Circuit Design”, McGraw-Hill, 2006
  2. Јосиф Ќосев, “Преобразували со прелевање електричен полнеж (докторска дисертација)”, ФЕИТ, 2001
  3. Michael Douglas Seeman, “A design methodology for switched capacitor converters (tech. report UCB/EECS-2009-78)”, University of California at Berkeley, 2009