Лични алати
Пријави се

Сообраќајна политика и економика

Предмет: Сообраќајна политика и економика

Код: ФЕИТ00024

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: проф. д-р Верица Данчевска

Содржина на предметната програма:

 • Основни поими за сообраќајно-транспортните системи и технологии (патен, воздушен, железнички сообраќај)
 • Општо за сообраќајната политика: поим, видови, цели, инструменти, начела
 • Општо за транспортната економика: поим, извори, обележја, принципи
 • Сообраќајна инфраструктура и сообраќајна супраструктура
 • Трошоци и видови трошоци во сообраќајот, пресметка на трошоци во сообраќајот
 • Економски модели за одредување на најекономичен вид на превоз
 • Меѓуоднос на сообраќајната политика и одржливиот развој
 • Меѓуоднос на транспортната економика и одржливиот развој

Преземање на Европската легислатива во областа на сообраќајот и транспортот.

Литература:

 1. В. Данчевска, „Сообраќајна политика“,Технички факултет - Битола, 2011.
 2. В. Данчевска, „ Транспортна економика“,Технички факултет - Битола, 2009.
 3. В. Данчевска, „ Основи на инженерска економика“,Технички факултет - Битола, 2008.
 4. European parlament, „White Paper on Transport - MEPs set realistic targets for 2020“, 2011.
 5. Zelenika R., „Nacela ekonomije i ekonomike“, Fakultet prometnih znanosti – Zagreb, 2011
 6. Zelenika R., „ Prometni sustavi“,Ekonomski fakultet -Rijeka, 2001.