Лични алати
Пријави се

Избрани проблеми од економија на јавниот сектор

Предмет: Избрани проблеми од економија на јавниот сектор

Код: ФЕИТ00031

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: академик Таки Фити, проф. д-р Владимир Филиповски

Содржина на предметната програма:

 • Основни поими на побарувачката,  понудата и пазарната рамнотежа
 • Основи на теоријата на производството и трошоците
 • Типологија на пазарните структури
 • Домени на пазарен неуспех
 • Природни монополи – економската суштина на концептот, специфики и загуби од постоење на монополи
 • Регулација на природните монополи – суштина на економската регулација, различни пристапи и концепти
 • Зауздување на моќта на монополите преку комбинација на пазарните сили и владината регулација
 • Регулација на другите домени на пазарен неуспех – јавни добра, екстерналии и сл.

Литература:

 1. Џозеф Стиглиц, Економија на јавниот сектор, Табернакул, 2009.
 2. Таки Фити, Новата микроекономија и државната регулација, Економски факултет – Скопје, 2009.
 3. Dennis W. Carlton, Jeffrey M. Perloff, Modern Industrial Organization (4th International Edition), Addison Wesley, 2005.
 4. Таки Фити, Економија, трето издание, Економски факултет – скопје, 2010.
 5. Gregory N. Mankiw, Principles of Economics, fourth edition, Mason: Thomson Higher Education, 2007.