Лични алати
Пријави се

17 - Регулатива во енергетика, електронски комуникации и сообраќај (17-РЕЕКС)

MK_flag.png UK_flag.png

Студиска програма: 17 - Регулатива во енергетика, електронски комуникации и сообраќај (17-РЕЕКС)

Траење: 1 година

Број на ЕКТС кредити: 60 ЕКТС

Услови за запишување: Завршено прв циклус на студии (академски) на студиски програми од технички и природни науки, економија, право и сродни на нив студиски програми во земјата и во странство.

Академски назив: Магистер по регулатива во енергетика, електронски комуникации и сообраќај

Студиската програма ги вклучува најважните аспекти на регулативата во енергетиката, електронските комуникации и сообраќајот со цел студентите да се здобијат со знаења од областа на потребата од воспоставување на регулатива во дејностите за пренос на стока или информации преку големи умрежени системи, како што се електроенергетските системи, системите за транспорт на природен гас, електронските комуникациски мрежи и сообраќајот, како и начинот на креирање и примена на истата преку следење и толкување на глобалните политики во соодветните дејности.

Студиската програма ќе овозможи создавање кадри кои по магистрирањето ќе станат дел од дејностите во енергетскиот, сообраќајниот сектор или секторот на електронски комуникации, пред се во рамките на консултантски компании, оператори на мрежни системи, регулаторни тела и државни и други јавни институции од соодветната област. Сегашните состојби во посочените компании, тела и институции, особено заради потребата од развој на регулативата и нејзино усогласување со барањата и стандардите воспоставени во Европската унија, укажуваат на зголемена потреба од квалитетни кадри способни да се вклучат во современите текови и да одговорат на барањата на различните сегменти од стопанството и администрацијата. Реструктуирањето и промените во јавните инфраструктурни сектори, кои што се одвиваа во изминатиот период, но кои треба да продолжат со несмалено темпо, покажуваат дека квалитетните кадри се најважниот сегмент за успешно изведување на овој процес.

Задолжителни предмети

Код

Предмет

Кредити

Неделен фонд на часови

Вкупен расположив фонд на време (часови)

ФЕИТ00032

Основи на договорно и потрошувачко право

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ00031

Избрани проблеми од економија на јавниот сектор

6

3+0+0+3

180

Факултетски изборен 1

6

3+0+0+3

180

Факултетски изборен 2

6

3+0+0+3

180

Факултетски изборен 3

6

3+0+0+3

180

Вкупно

30

15+0+0+15

900

Изборни предмети

Код

Предмет

Кредити

Неделен фонд на часови

Вкупен расположив фонд на време (часови)

ФЕИТ06013

Регулатива во областа на животната средина

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ03001

Законска и индустриска метрологија

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ09011

Регулатива во енергетиката

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ09015

Функционирање на пазарите на електрична енергија

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ02006

Енергетска политика и безбедност

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ10020

Реконфигурабилни мрежи

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ10002

Бизнис менаџмент во телекомуникациите

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ10024

Стандарди и регулатива за радиофреквенциски спектар

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ10010

Мерења во интернет

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ00024

Сообраќајна политика и економика

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ00004

Европска регулатива во превоз на патници

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ00005

Европска регулатива во превозот на стока

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ00030

Регулатива во железничкиот транспорт

6

3+0+0+3

180

Задолжителни предмети

Код

Предмет

Кредити

Неделен фонд на часови

Вкупен расположив фонд на време (часови)

ФЕИТ00

Магистерска работа

20

0+0+0+20

600

Изборни предмети

ФЕИТ17

Истражувачки проект од областа на регулативата во енергетика, електронски комуникации и сообраќај

6

0+0+0+6

180

Универзитетски изборен предмет

4

2+0+0+2

120

Вкупно

30

2+0+0+28

900