Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми II циклус (магистерски) НОВИ МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ НА ФЕИТ 16-Микро и нанотехнологии (16-МНТ) Термичка анализа и проектирање на микроелектронски кола

Термичка анализа и проектирање на микроелектронски кола

Предмет: Термичка анализа и проектирање на микроелектронски кола

Код: ФЕИТ00034

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Проф. Д-р Славка Цанова

Содржина на предметната програма: Вовед во термичка анализа. Термичка анализа на интегрирани кола и нејзиното значење. Нпредни решенија за дистрибуција на топлината низ итегрираните кола. Примери за интегрирани кола со квалитетни термички дизајни. Заклучоци и преглед на активни истражвања во областа на термичката анализа на микроелектронските кола.

Литература:

  1. Robert Speyer, “Thermal Analysis of Materials (Materials Engineering)”, CRC Press, 1993
  2. Harita Machiraju, “Thermal Analysis and Design of a MEMS-based Safety and Arming System”, ProQuest, 2007
  3. Weste and Harris, “CMOS VLSI Design, 4th edition”, Addison-Wesley/Pearson, 2010