Лични алати
Пријави се

Наноматеријали и наноструктури

Предмет: Наноматеријали и наноструктури

Код: ФЕИТ08016

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: проф. д-р Христина Спасевска

Содржина на предметната програма: Видови и класификација на наноматеријалите. Техннологии за контролирано добивање на наноструктури. Нултидимензионални наноструктури: наночестички. Еднодимензионални наноструктури: нановлакна и наноцевки. Дводимензионални наноструктури: тенки филмови. Функционални наноматеријали: јаглеродни фулерени и наноцевки, микро и мезопорозни материјали, органски/неоргански хибридни материјали и нанокомпозити. Органски и полимерни наноматеријали. Карактеризација и својства на наноматеријалите. Примена на наноматеријалите за заштита на животната средина. Влијание на наноматеријалите на животната средина. Примена на наноматеријалите и наноструктурите за добивање нанометарски системи за примена во енергетиката, електрониката, роботиката и автоматиката.

Литература:

  1. Guo-Zhong Cao, Ying Wang, “Nanostructures and Nanomaterials: Synthesis, Properties, and Applications (2Nd Edition)”, World Scientific, 2011
  2. Sudipta Seal, “Functional Nanostructures: Processing, Characterization, and Applications”, Springer, 2008
  3. Zhen Guo, Zhen Guo, Li Tan, “Fundamentals and Applications of Nanomaterials”, Artech House, 2009