Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми II циклус (магистерски) НОВИ МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ НА ФЕИТ 16-Микро и нанотехнологии (16-МНТ) Наноинжинеринг на површини за повеќекратни намени

Наноинжинеринг на површини за повеќекратни намени

Предмет: Наноинжинеринг на површини за повеќекратни намени

Код: ФЕИТ00017

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Доцент д-р Илија Насов, Доцент д-р Анка Трајковска Петкоска

Содржина на предметната програма: Основи на површинскиот  инжинеринг (модифицирање, активација, припрема, превлеки, ...). Сет од барања за површината на материјалите (подобрени бариерни својства, кондуктивни или изолаторски својства, хидрофобни-хидрофилни својства, само-чистечки површини, антибактериски, определени оптички својства,...) Карактеризација на површините со подoбрени инженерски својства. Технологии со кои може да се постигнат бараните особини и последователно нивни апликации. Основи на нанотехнологиите во површинскиот инжинеринг . Видови на нанoтехнологии (превлеки, атмосферски или вакуум-депозиции, плазма полимеризација, литографија...). Примена на површинско-модифицираните материјали (нано-пакувања, оптички превлеки, само-чистечки превлеки, полимерни филмови со однапред зададена улога, EMI и ESD превлеки, апликативни нанoтехнологии за полупроводнички кола, чипови итн.

Литература:

  1. Donald M. Mattox, “Handbook of PVD processing”, Noyes Publications, 1998
  2. James J. Licari, “Coating materials for electronic applications”, Noyes Publications, 2003
  3. IW. Batciielor et. al., “Materials degradation and its control by surface engineering (2nd edition)”, Imperial College Press, 2002