Лични алати
Пријави се

Математички методи во микро и нано технологии

Предмет: Математички методи во микро и нано технологии

Код: ФЕИТ08010

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Доц.д-р Катерина Хаџи-Велкова Санева, Доц.д-р Билјана Начевска-Настовска

Содржина на предметната програма: Математичко моделирање на проблеми во микро и нанотехнологии. Линеарна алгебра и примена. Нумерички методи за решавање  линеарни системи. Метод на конечни разлики и метод на конечни елементи. Нумеричко решавање  диференцијални равенки. Фуриеови редови и нивна примена за гранични проблеми. Болцманов транспортен проблем.

Литература:

  1. S.I.Hayek, “Advanced Mathematical Methods In Science And Engineering Book”, CRC Press, 2000
  2. Kalman Varga, Joseph A. Driscoll, “Computational nanoscience”, Cambridge, 2011
  3. Sheldon Axler, “Linear Algebra Done Right”, Springer, 1997