Лични алати
Пријави се

Сетила и мерни преобразувачи

Предмет: Сетила и мерни преобразувачи

Код: ФЕИТ03012

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Доц. д-р Маре Србиновска

Содржина на предметната програма: Вовед во сензорски системи. Основни физички законитости и технологии на изработка на сетилата и преобразувачите. Мерни карактеристики и параметри на сетилата, статички и динамички. Поделба и типови сетила. Опис на поедини типови на сетила и преобразувачи. Силициумски сетила. Интерфејсинг. Интелигентни сензори, стандарди и протоколи. Линеаризација, Калибрација и самокалибрација на сетилата и преобразувачите.

Литература:

  1. Gerard Meijer, “Smart Sensor Systems”, Wiley, 2008
  2. Elena Gaura, Robert Newman, “Smart MEMS and Sensor Systems”, Imperial College press, 2008
  3. Waldemar Nawrocki “Measurement Systems and Sensors”, Artech House, 2005