Лични алати
Пријави се

Принципи на метрологија и менаџмент на квалитет

Предмет: Принципи на метрологија и менаџмент на квалитет

Код: ФЕИТ03011

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: вон. проф. д-р Марија Чундева-Блајер

Содржина на предметната програма: Вовед во метрологија. Поделба на метрологијата. Базични поими во метрологијата.  Дефинирање на мерните единици. Реализација еталони на мерните единици. Развој на мерила и областа на нивна примена. Воспоставување на ланец на следливост на резултатите од мерењата. Метролошка инфраструктура. Поим за квалитет и политика за квалитет. Организација и раководење. Процесен пристап кон организацијата и менаџмент системот. Основни барање на стандардот за управување со квалитетот ИСО 9001. Други меѓународни стандарди за управување со квалитетот, компетентноста и безбедноста. Пристап кон тотален квалитет. Студиски примери на метролошки системи и менаџмент системи за квалитет.

Литература:

  1. Ц. Гавровски, “Основи на мерна техника”, ФЕИТ, Скопје, 2011
  2. R. Malarić, “Instrumentation and Measurement in Electrical Engineering”, Brown Walkner Press, Boca Raton, Florida, USA, 2011
  3. Alan Moris, “Measurement and Instrumentation Priciples”, Butterworth-Heinemann, 2001