Лични алати
Пријави се

Обработка и пренос на мерни сигнали

Предмет: Обработка и пренос на мерни сигнали

Код: ФЕИТ03010

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Доц. д-р Маре Србиновска

Содржина на предметната програма: Видови мерни сигнали и нивно генерирање. Аналогно дигитална конверзија на мерен сигнал. Мултиплексирање и теорија на семплирање. Пречки при пренос на мерни сигнали и начин за нивно потиснување. Системи за собирање мерни податоци. Пренос на мерни сигнали и мерни податоци. Заштита на мерниот сигнал во тек на пренос. Приказ, прием на мерни сигнали и нивна обработка.

Литература:

  1. Gabriele D’Antona, Alessandro Ferrero, “Digital Signal Processing for Мeasurement Systems”, Springer, 2006
  2. J. W. Tippie, “VXI Data Acquisition Handbook”, Kinetic Systems Company, 2000
  3. Prabhakar Naidu, “Sensor Array Signal Processing”, CRC Press, 2009