Лични алати
Пријави се

Метрологија на геометриски величини

Предмет: Метрологија на геометриски величини

Код: ФЕИТ00001

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Содржина на предметната програма: Запознавање со основите на метрологијата и метрологијата на геометриските големини карактеристични за избрани вообичаени машински делови. Методи и опрема за мерење на геометриски големини (должина, агол, рапавост). Менаџмент со алатите. Компјутерско потпомогнато мерење и обработка на резултатите од мерењето.

Литература:

  1. Series Editor (Dominique Placko), Metrology in Industry (The Key of Quality), ISTE Ltd., London, 2006
  2. Dennis V. Lindley, Understanding Uncertainty, Wiley&Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2006
  3. David J. Whitehouse, Handbook of Surface and Nanometrology, Taylor and Francis Group, LLC, 2011