Лични алати
Пријави се

Мерноуправувачки системи

Предмет: Мерноуправувачки системи

Код: ФЕИТ03007

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Доц. д-р. Живко Коколански

Содржина на предметната програма: Основни елементи на мерноуправувачките системи. Мерни сетила: пасивни сетила, паметни сетила, микроелектромеханички сетила. Електрични кола за кондиционирање. Аналогно-дигитални и дигитално-аналогни конвертори. Актуатори, регулатори и мотори. Програмабилни логички управувачи. Процесни мерења и управување.  Дефинирање на барањата и проектирање на мерноуправувачки системи. Студиски примери на мерноуправувачки системи.

Литература:

  1. W. C. Dunn, “Instrumentation, Sensors and Process Control”, Artech House, 2006
  2. Zaguril Haq, “Applied Measurement Systems”, In Tech, 2012
  3. N. E. Battikha, “The Condensed Handbook of Measurement and Control, Third Edition”, ISA, 2007