Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми II циклус (магистерски) НОВИ МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ НА ФЕИТ 15-Метрологија и менаџмент на квалитет (15-ММК) Компјутеризирани мерни системи и виртуелна инструментација

Компјутеризирани мерни системи и виртуелна инструментација

Предмет: Компјутеризирани мерни системи и виртуелна инструментација

Код: ФЕИТ03002

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: проф. д-р Владимир Димчев

Содржина на предметната програма: Вовед во компјутерски мерни системи. Основи на персонален компјутер како носечки елемент на компјутеризиран мерен систем, архитектура, мемории, магистрали. Пренос на мерни податоци во компјутеризирани мерни системи. Сериски интерфејси RS-232C, RS-485 и USB. Паралелни интерфејси IEEE-488/IEC-625. Приказ  на други индустриски интерфејси.   Безжични мерни системи, организација, безжични сензори, пренос на мерни податоци. Виртуелна инструментација. Картички за аквизиција на мерни податоци, структура и функција. Спецификации на картичките за аквизиција на мерни податоци. Приказ на софтверскиот пакет LabVIEW.  Примери на виртуелни инструменти во LabVIEW. LAN и интернет базирни мерни системи.

Литература:

  1. Vujo Drndarevic, Personalni racunari u sistemima mjerenja i upravljanja, Akademska misao, Beograd 2003.
  2. Mike Tooley, PC Based Instrumentation and Control, Elsevier, 3 Ed., 2005.
  3. National Instruments Corp, LabVIEW Core 1 and 2 – Course Manual, NI, 2009