Лични алати
Пријави се

15-Метрологија и менаџмент на квалитет (15-ММК)

MK_flag.png UK_flag.png

Студиска програма: 15-Метрологија и менаџмент на квалитет (15-ММК)

Траење: 1 година

Број на ЕКТС кредити: 60 ЕКТС

Услови за запишување: Завршено прв циклус на студии (академски) на сродни студиски програми во земјата и во странство.

Академски назив: Магистер по електротехника и информациски технологии од областа метрологија и менаџмент на квалитет

Целта на студиската програма е едуцирање на магистри по метрологија и менаџмент на квалитет кои ќе бидат оспособени за работа во: различни индустриски компании, компании од енергетскиот сектор каде мерењата се значајна алка во испораката на соодветните енергенси, индустриски и научни лаборатории каде точните мерења се основен предуслов за нивно успешно функционирање, компании кои продаваат и сервисираат мерна опрема и инструментација, во институти вклучени во метролошката инфраструктура на Република Македонија, како и во сите компании каде се практикуваат мерења и има мерни системи. Оваа студиска програма создава кадар, кој сите овие сектори го препознаваат како фундаментално важен за нивниот успешен развој.

Магистрите по метрологија и менаџмент на квалитет особено може да придонесат во научно-истражувачката и наставната дејност на универзитетите, научните институти, истражувачките центри и лаборатории и друго.

Задолжителни предмети

Код

Предмет

Кредити

Неделен фонд на часови

Вкупен расположив фонд на време (часови)

ФЕИТ03011

Принципи на метрологија и менаџмент на квалитет

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ03005

Мерна неодреденост и калибрација

6

3+0+0+3

180

Факултетски изборен 1

6

3+0+0+3

180

Факултетски изборен 2

6

3+0+0+3

180

Факултетски изборен 3

6

3+0+0+3

180

Вкупно

30

15+0+0+15

900

Изборни предмети

Код

Предмет

Кредити

Неделен фонд на часови

Вкупен расположив фонд на време (часови)

ФЕИТ03012

Сетила и мерни преобразувачи

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ03008

Микропроцесорска програмабилна инструментација

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ03001

Законска и индустриска метрологија

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ03006

Мерни системи во електроенергетиката

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ03010

Обработка и пренос на мерни сигнали

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ03002

Компјутеризирани мерни системи и виртуелна инструментација

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ05006

Дигитално процесирање на сигнали

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ03007

Мерноуправувачки системи

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ03009

Мониторинг на животна и работна средина

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ03003

Нумерички и компјутеризирани методи во метрологија

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ03013

Управување со квалитет

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ04016

Проектен менаџмент

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ08017

Нанометрологија и стандардизација

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ08031

Методи за недеструктивни тестирања

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ08016

Наноматеријали и наноструктури

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ00001

Метрологија на геометриски величини

6

3+0+0+3

180

Задолжителни предмети

Код

Предмет

Кредити

Неделен фонд на часови

Вкупен расположив фонд на време (часови)

ФЕИТ00

Магистерска работа

20

0+0+0+20

600

Изборни предмети

ФЕИТ15

Истражувачки проект од областа на метрологијата и менаџмент на квалитет

6

0+0+0+6

180

Универзитетски изборен предмет

4

2+0+0+2

120

Вкупно

30

2+0+0+28

900