Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми II циклус (магистерски) НОВИ МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ НА ФЕИТ 14 - Енергетска ефикасност, животна средина и одржлив развој (14-ЕСОР) Истражувачки проект од областа на енергетската ефикасност, животната средина и oдржливиот развој

Истражувачки проект од областа на енергетската ефикасност, животната средина и oдржливиот развој

Предмет: Истражувачки проект од областа на енергетската ефикасност, животната средина и oдржливиот развој

Код: ФЕИТ14

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: ментор

Содржина на предметната програма: Методологија на научно-истражувачката и апликативната работа. Избор и проучување на релевантна литература за истражувањето. Поставување на предмет,методи и цели на истражувањето. Дефинирање на методите на истражување. Собирање и обработка на податоци.  Поставување на експеримент. Поставување на симулациска или лабораториска околина. Подготовка на тези за пријава на магистерска работа.

Литература:

  1. Трудови објавени во последните 2 години во областа на енергетска ефикасност, животна средина и одржлив развој
  2. Одбрани наслови од книгите наведени во литературата на предметите од студиската програма
  3. Стандарди во областа на влијанието на електричната енергија врз животната средина