Лични алати
Пријави се

Енергетска ефикасност во електромоторни погони

Предмет: Енергетска ефикасност во електромоторни погони

Код: ФЕИТ06008

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: проф. д-р Слободан Мирчевски

Содржина на предметната програма:

Вовед (Актуелност на енергетската ефикасност). Важност на електромоторните погони како потрошувачи на електрична енергија. Енергетски ефикасни електромотори. Фактор на моќност. Електромоторни погони со променлива брзина. Стандарди за мерење на енергетската ефикасност. Програми за спроведување енергетската ефикасност (светско искуство). Примери.

Литература:

1. A. de Almeida, P. Bertoldi, W. Leonhard, Eds, Energy Efficiency Improvements in Electric Motors and Drives, Springer, 1997

2. The European Motor Challenge Programme

(http://re.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/motorchallenge/index.htm)