Лични алати
Пријави се

Електромагнетни влијанија

Предмет: Електромагнетни влијанија

Код: ФЕИТ06005

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: проф. д-р Леонид Грчев

Содржина на предметната програма:

  • Електромагнетни влијанија од атмосферски празнења. ЕМ влијанија од електроенергетски водови и инсталации. ЕМ влијанија од радио предаватели. Електромагнетна компатибилност (ЕМК). ЕМК захтеви за електронски системи. Неидеално однесување на електрични компоненти. Спектар на сигнали. Влијание со зрачење. Влијание преку проводна, капацитивна и индуктивна спрега. Преслушување. Системски дизајн за ЕМК.
  • Заштита со екранизирање и заземјување. Индуцирани напони и струи. Заштита на телекомуникациони постројки од опасни и штетни влијанија од електротенергетски системи. Заштита на електронска и компјутерска опрема од влијанија при атмосферски празнења.

Литература:

1.  C. Paul, „Introduction to electromagnetic compatibility“, 2nd Ed., Wiley, N.Y., 2004.

2.  F.M. Tesche, M.V. Ianoz, T. Karlsson, „EMC analysis and computational models“, Wiley, N.Y., 1997.

3.  L. Felsen, „Transient Electromagnetic Fields“, Spinger, N.Y., 1976.