Лични алати
Пријави се

Електромагнетни полиња во околината и нивно мерење

Предмет: Електромагнетни полиња во околината и нивно мерење

Код: ФЕИТ06006

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: проф. д-р Весна Арнаутовски-Тошева

Содржина на предметната програма:

Основни поими во  електромагнетиката, увод, полиња. Влијанија во животна и работна околина.  Електромагнетски интеракции со биолошки системи,  механизми на интеракција. Основи на мерење на електрични и магнетни полиња, изложеност, дозиметрија. Протоколи за мерење на нејонизирачки зрачења.

Литература:

  1. National Research Council, „Possible health effects of exposure to residential electric and magnetic fields“, National Academy Press, Washington DC, USA, 1997.
  2. CIGRE Working group 36.06, „Management of the EMF Issue“, Cigre Session 1996, Paris, France, 1996.
  3. IEEE Antennas and Propagation Society. Wave Propagation Standards Subcommittee on Field Strength Measurements (Corporate Author), „IEEE 291-1991 - IEEE Standard Methods for Measuring Electromagnetic Field Strength of Sinusoidal Continuous Waves, 30 Hz to 30 GHz“,IEEE Standards Coordinating Committees, 1991.