Лични алати
Пријави се

Еко – ефикасност и почисто производство

Предмет: Еко – ефикасност и почисто производство

Код: ФЕИТ06003

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: вон. проф. д-р Снежана Чундева

Содржина на предметната програма:

Вовед, почисто производство (ПП), главна цел на концептот на ПП; Политика, закони и регулативи за животна средина во Р. Македонија; Проток на материјали; Проток на енергија; Иновативни и креативни решенија за ПП; Материјали штетени за животната средина, опасни материјали и регулативи; Индикатори и контрола на животната средина; Управување со отпад; Студии на случај и анализа на примена на принципи на почисто производство во индустриски инсталации.

Литература:

  1. United Nation Industrial Develoment Organization, Cleaner Production Toolkit, United Nation Industrial Develoment Organization
  2. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, Elsevier ISSN: 0959-6526
  3. Portali: Sustainable_development и UNEP документи,  United Nation Environmental Program, 2012