Лични алати
Пријави се

Био-ефекти на електричната енергија

Предмет: Био-ефекти на електричната енергија

Код: ФЕИТ06001

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: проф. д-р Весна Арнаутовски-Тошева

Содржина на предметната програма:

ЕМ влијанија врз човекот. Влијание со зрачење. Ризици од биолошкото влијание на нејонизирачките и јонизирачките зрачења. Диелектрични особини на ткивата на живи организми. Термички и нетермички ефекти од електромагнетното поле во живите организми. Механизми на физичка и хемиска интеракција на магнетното поле со ниски фреквенции и живите организми. Директно влијание на полето и појава на индуцирано електрично поле во клетките. Радиофреквенциски стандарди и дозиметрија, RF изложеност и влијанија. Влијание на енергетските водови, трафостаниците, антените на базните станици и на мобилните телефони врз човекот. САР.

Литература:

  1. Riadh W. Y. Habash, „Bio effects and therapeutic applications of electromagnetic energy“, CRC Press, 2008.
  2. Повеќе автори, „Biological effects of magnetic and electromagnetic fields“, Proceedings of an international Symposium on Biological Effects of Magnetic and Electromagnetic Fields, held September 1993 in Fukuoka Japan, 1993.
  3. Riadh W. Y. Habash, „Electromagnetic Fields and Radiation - Human bioeffects and safety“, Marcel Dekker, 2002.