Лични алати
Пријави се

Веројатност и статистика

Предмет: Веројатност и статистика

Код: ФЕИТ08002

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: проф д-р Анета Бучковска

Содржина на предметната програма: Дескриптивна статистика: табеларни и графички методи. Случајни променливи. Бројни карактеристики на случајни променливи. Генерирачки функции. Случајни вектори. Заеднички функции на распределба. Корелација. Трансформации на случајни променливи и случајни вектори. Гранични теореми. Примерок и статистичко заклучување. Точкасти оценки. Интервали на доверба. Параметарски и непараметарски статистички тестови. Корелација и регресија. Дисперзиона анализа.

Литература:

1.      Анета Бучковска, Веројатност, Интерна скрипта, 2005

2.      Анета Бучковска, Статистика, Интерна скрипта, 2005

3.      Venkatarama Krishnan, Probability and Random Processes, Wiley, 2006