Лични алати
Пријави се

Вејвлет методи

Предмет: Вејвлет методи

Код: ФЕИТ08001

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: д-р Катерина Хаџи-Велкова Санева

Содржина на предметната програма: Вовед во вејвлет анализа. Хар систем. Непрекината вејвлет трансформација. Ортонормални вејвлет бази. Мултирезолуциска анализа. Дискретна вејвлет трансформација. Вејвлет рамки. Вејвлети со компактен носач. Примена на вејвлет методи во применета математика, математичка статистика и инженерство.

Литература:

  1. D. F. Walnut, “An introduction to Wavelet Analysis”, Birkhauser, 2004
  2. A. H. Siddigi, “Applied Functional Analysis: numerical methods, wavelet methods, and image processing”, CRC, 2003
  3. T. Ogden, “Essential Wavelets for Statistical Applications and Data Analysis”, Birkhauser, 1997