Лични алати
Пријави се

Теорија на графови

Предмет: Теорија на графови

Код: ФЕИТ08030

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: асистент. д-р Весна Андова

Содржина на предметната програма:

Вовед во графови. Дрвја. Ојлерови и Хамилтонски графови.  Насочени графови и турнири. Сврзаност и Мангерева теорема. Спарување во (дводелни) графови и теорема на Тут за потполно спарување.  Рамнински графови, дебелина на граф и број на прекрстувања. Боење на (рамнински) графови, хроматичен полином, боење на гранки, нигде нула k-протоци, Тутови хипотези. Спектар на граф, Лапласов спектар и теорема на Кихоф за вложени дрвја.

Литература:

1.       A. Bondy, S.R. Mury, Graph Theory, Springer 2008

2.       D.B. West, Introduction to Graph theory, Prentice Hall  2001

3.       N. Bigss, Algvebraic Graph Theory, Cambridge University Press 1993