Лични алати
Пријави се

Статистичка анализа на податоци во R

Предмет: Статистичка  анализа на податоци во R

Код: ФЕИТ08028

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: д-р Билјана Начевска-Настовска, д-р Катерина Хаџи-Велкова Санева

Содржина на предметната програма: Вовед во R јазикот, синтакса, типови на податоци и историјат. Графичко претставување на податоци во R. Моделирање со познати распределби и нивни особини. Семплирање. Статистичка анализа на готови податочни множества. Користење на случајни броеви. Тест за нормалност на податоците. Моделирање со временски низи. Коваријансна матрица. Линеарна регресија и регресиона анализа. Баесова анализа на податоци. Анализа на перформанси во R.

Литература:

  1. G. Jay Kerns   ”Introduction to Probability and Statistics Using R”, Cran.r-project.org, ISBN: 978-0-557-24979-4 , 2011
  2. P. Dalagaard, “Introductory Statistics with R (Statistics and Computing),  Springer,  2008
  3. D. Ruppert,  “Statistics and Data Analysis for financial Engineering”, Springer texts in Statistics, ISBN 978-1-4419-7787-8, 2010
  4. R. S.Tsay,  “An introduction to Analysis of Financial Data with R “,  Wiley ISBN: 978-0-470-89081-3, 2012
  5. G. Nason, “Wavelet Methods in Statistics with R”, Springer, 2008
  6. S. M. Ross, “Introduction to Probability and Statistics for Engineers and Statistics”, Academic Press, 2009