Лични алати
Пријави се

Применета матрична анализа во електротехниката

Предмет: Применета матрична анализа во електротехниката

Код: ФЕИТ08012

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: д-р Билјана Начевска-Настовска

Содржина на предметната програма: Матрична алгебра и векторски простори. Линеарни трансформации. Скаларен производ и ортогоналност. Разни матрични декомпозиции (ортогонална, сингуларна). Сопствени простори. Нормални и позитивно дефинитни матрици. Обопштени инверзи-нивно постоење, особини и примена. Теорија на Перон-Фробениус за ненегативни матрици. Стохастички матрици и Маркови вериги. Матрични неравенства.

Литература:

  1. Carl D. Mayer,  ”Matrix Analysis and Aplied Linear Algebra”, SIAM, 2000
  2. Xingzhi Zhan, “Matrix Inequalities”, Springer-Verlag-Berlin, 2002
  3. Adi Ben Israel ,Thomas N.E. Greville,  Generalized Inverses:Theory and Aplications, Springer ,2003