Лични алати
Пријави се

13-Применета математика и актуарство (13-ПМА)

MK_flag.png UK_flag.png

Студиска програма: 13-Применета математика и актуарство (13-ПМА)

Траење: 1 година

Број на ЕКТС кредити: 60 ЕКТС

Услови за запишување: Завршено прв циклус на студии – академски.

Академски назив: Магистер по применета математика и актуарство

Вториот циклус на студии по Применета математика и актуарство со својата наставна содржина, облиците и методите на настава, ќе овозможи стекнување на темелни знаења, умеења и вештини од областа на применетата математика и актуарството.

Со стекнатите знаења од успешно завршениот втор циклус на студии магистерот ќе биде оспособен да работи во одделенија за истражување и развој во компании од техничките стопански гранки, банките и осигурителните компании. Магистерот ќе може да прави консалтинг во овие компании, да предлага и имплементира иновативни решенија во технолошкиот процес, со што би го намалил ризикот на работење и би ги зголемил приходите во компанијата.

Оваа студиска програма создава кадар, кој сите овие сектори го препознаваат како фундаментално важен за нивниот успешен развој. Магистрите по Применета математика и актуарство особено може да придонесат во научно-истражувачката работа и наставната работа на Универзитетите, научните институти, истражувачките центри и други, и успешно да продолжат со студирање на трет циклус на студии.

 

Задолжителни предмети

Код

Предмет

Кредити

Неделен фонд на часови

Вкупен расположив фонд на време (часови)

Факултетски изборен од група 1

6

3+0+0+3

180

ако е избран првиот предмет од Група 1

Факултетски изборен од Група 2

6

3+0+0+3

180

Факултетски изборен од Група 2

6

3+0+0+3

180

Факултетски изборен од Група 2

6

3+0+0+3

180

Факултетски изборен од Група 2

6

3+0+0+3

180

ако е избран вториот предмет од Група 1

Факултетски изборен од Група 3

6

3+0+0+3

180

Факултетски изборен од Група 3

6

3+0+0+3

180

Факултетски изборен од Група 3

6

3+0+0+3

180

Факултетски изборен од Група 3

6

3+0+0+3

180

Вкупно

30

15+0+0+15

900

Изборни предмети

Код

Предмет

Кредити

Неделен фонд на часови

Вкупен расположив фонд на време (часови)

Изборни предмети Група 1

ФЕИТ08021

Одбрани делови од анализа

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ08027

Случајни процеси

6

3+0+0+3

180

Изборни предмети Група 2

ФЕИТ08037

Нумерички методи

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ08007

Интегрални трансформации и нивна примена во електротехниката

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ08001

Вејвлет методи

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ08014

Моделирање со диференцијални равенки

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ08029

Стохастички диференцијални равенки во инженерство

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ08006

Динамички системи

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ08004

Геометриско модерирање

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ08019

Фрактали и фрактална геометрија

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ08012

Применета матрична анализа во електротехниката

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ08009

Линеарни оператори и спектри

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ08018

Нумеричка линеарна алгебра во електротехниката

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ08005

Апликативна теорија на графови во инженерството

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ08030

Теорија на графови

6

3+0+0+3

180

Изборни предмети Група 3

ФЕИТ08002

Веројатност и статистика

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ08035

Финансиска и актуарска математика

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ08015

Моделирање со случајни процеси

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ08036

Финансиско моделирање

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ00028

Управување со ризици и осигурување

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ08026

Симулации со методот на Монте-Карло

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ00006

Економетрија

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ08020

Нумерички методи во осигурување и финансии

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ08023

Парцијални диференцијални равенки со примена во инженерство и финансии

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ08028

Статистичка анализа на податоци во R

6

3+0+0+3

180

 

 

Задолжителни предмети

Код

Предмет

Кредити

Неделен фонд на часови

Вкупен расположив фонд на време (часови)

ФЕИТ00

Магистерска работа

20

0+0+0+20

600

Изборни предмети

ФЕИТ13

Истражувачки проект од областа на применета математика и актуарство

6

0+0+0+6

180

Универзитетски изборен предмет

4

2+0+0+2

120

Вкупно

30

2+0+0+28

900