Лични алати
Пријави се

Одбрани делови од анализа

Предмет: Одбрани делови од анализа

Код: ФЕИТ08021

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: вон. проф. д-р Билјана Јолевска-Тунеска

Содржина на предметната програма: Бази во векторски простори. Унитарни и нормирани простори. Хилбертов простор. Ортонормирани бази во Хилбертов простор. Фактор простори. Линеарни оператори. Теорема за отворено пресликување. Затворени оператори. Точкеста конвергенција на Фуриеви редови. Фуриеви коефициенти од интеграбилни функции. Теорема на Хан-Банах. Линеарен ограничен функционал. Линеарен ограничен функционал во просторот Lp и L∞. Оператори во Хилбертови простори.  Самоадјунгирани оператори во Хилбертови простори. Проектори. Оператори од класата на Хилберт-Шмит.

Литература:

1. Новак Ивановски „Функционална анализа“, ПМФ-Скопје 2003

2. W. Rudin „Real and complex analysis“, McGraw Hill-Book, New York         1987