Лични алати
Пријави се

Нумерички методи

Предмет: Нумерички методи

Код: ФЕИТ08037

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: вон. проф. д-р Соња Геговска-Зајкова

Содржина на предметната програма: Математичко моделирање. Општи итеративни постапки (конвергенција на постапката, оцена на грешката, критериуми за излез). Општи итеративни постапки за решавање равенки и системи равенки. Локална конвергенција. Интерполација,апроксимација и фитување функции. Нумеричко решавање  обични диференцијални равенки:линеарни повеќечекорни методи, методи Рунге-Кута, решавање системи диференцијални равенки. Почетни и гранични проблеми. Нумеричко решавање парцијални диференцијални равенки: конечни разлики, дискретизација, конзистенција, конвергенција и стабилност. Примена на нумеричките методи во решавање проблеми од инженерството.

Литература:

  1. S. C. Chapra,  Applied Numerical Methods with Matlab for Engineers and Sciencists, McGraw-Hill Science/Engineering/Math, 3rd ed., 2012
  2. W. Y. Yang, W. Cao, T. Chung, J. Morris,  Applied Numerical Methods using Matlab, A Јohn Wiley & Sons, Inc., Publication, 2005
  3. S. Larsson, V. Thomée, Partial Differential Equations with Numerical Methods, Springer, 2008