Лични алати
Пријави се

Нумеричка линеарна алгебра во електротехника

Предмет: Нумеричка линеарна алгебра во електротехника

Код: ФЕИТ08018

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: д-р Билјана Начевска-Настовска

Содржина на предметната програма:

Воведни поими од линеарна алгебра. Алгоритми и нумеричка стабилност. LU и LDU декомпозиција. SVD декомпозиција. QR декомпозиција и најмали квадрати. Условеност и стабилност. Системи равенки. Тридијагонални, пентадиајгонални, ретки и преопределни системи. Итеративни методи и нивно подобрување. Минимизација и метод на конјугирани градиенти. Проблеми со сопствени вредности на матрица. Методи за пресметување сопствени вредности и сопствени вектори. Примена во инженерството.

Литература:

  1. L. N. Trefethen, D. Bau ”Numerical Linear Algebra” ,SIAM ,1997
  2. C. Pozrikidis , “Numerical Comutation in Science and Engineering”, Oxford University Press, 1998