Лични алати
Пријави се

Моделирање со случајни процеси

Предмет: Моделирање со случајни процеси

Код: ФЕИТ08015

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: проф д-р Анета Бучковска

Содржина на предметната програма: Процеси на обнова. Процеси на раѓање и умирање. Очекување на траење на живот. Проценка на распределбата на траење на живот. Марков процес со две состојби. Марков процес со повеќе состојби. Скриен Марков процес. Биномен и Пуасонов модел. Изгладување и статистички тестови. Методи на изгладување. Изложеност на ризик. Хетерогеност во популацијата. Селекција. Примена: Математичко очекување и дисперзија на моментална вредност на осигурување; ДНА низа и генетски мрежи; Податоци за побарување и потрошувачка; Предвидување за веб страни. Премии и резерви.

Литература:

  1. Wai-Ki Ching Michael K. Ng, Markov Chains: Models, Algorithms and Applications, Springer Science&Business Media, Inc, 2006.
  2. Ching Long Chiang, Introduction to Stochastic Processes in Biostatistics,  Wiley, 1968.
  3. Vladimir I. Rotar, Actuarial Models: The Mathematics of Insurance, CRC PressTaylor & Francis Group, 2007.